Privacyverklaring

 

Kraamzorg Madelief, gevestigd aan de Industrieweg 7 b te Klaaswaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kraamzorg Madelief

Industrieweg 7B

3286 BW Klaaswaal

Tel: 078-2050220

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kraamzorg Madelief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Burgerservicenummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en tijdens de intake

  

Bijzondere en/of privacygevoelige informatie die wij verwerken:

 • Gezondheidsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Verwerking van gegevens over iemands ras, seksuele geaardheid, politieke gezindheid, godsdienst/levensovertuiging mag alleen als aanvulling op de verwerking van gezondheidsgegevens en alleen als dat nodig is voor adequate zorgverlening

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kraamzorg Madelief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Om telefonisch of via mail contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Vanwege de wettelijke verplichting naar belastingdienst

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Kraamzorg Madelief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor cliëntendossiers en personeelsdossiers is in beginsel tien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn gesloten vanwege beëindiging van de zorg of dienstverband, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goede hulpverlening voortvloeit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraamzorg Madelief verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat zij hetzelfde niveau van beveiliging hebben en vertrouwelijk met uw gegevens om zullen gaan.

Kraamzorg Madelief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alle medewerkers van Kraamzorg Madelief zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers/gebruikers die werken met persoonsgegevens van cliënten en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers/gebruikers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van hun functie over medewerkers en cliënten bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Door ondertekening van hun arbeidsovereenkomst verklaren medewerkers zich te houden aan de reglementen van Kraamzorg Madelief

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd, als dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kraamzorgmadelief.nl. De verantwoordelijke bericht u dan binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. De verantwoordelijke vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene en/of bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) , paspoortnummer en bsn nummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Kraamzorg Madelief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Kraamzorg Madelief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, neem dan contact op met ons via info@kraamzorgmadelief.nl

Kraamzorg Madelief heeft verstrekkende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit geldt ook voor onze onlineactiviteiten.